Sprememba podatkov v katastru stavb

Kaj so spremembe podatkov v katastru stavb?

Za spremembo podatkov v katastru stavb se šteje:

 • sprememba številke stavbe ali številke dela stavbe,
 • sprememba lege, oblike ali površine,
 • sprememba dejanske rabe,
 • sprememba številke stanovanja ali poslovnega prostora,
 • združitev in delitev stavbe ali dela stavbe,
 • vpis novega dela stavbe,
 • izbris stavbe ali dela stavbe.

Pogoj za vpis sprememb podatkov v katastru stavb je, da so stavba in deli stavb vpisani v kataster stavb.

Kdaj spremeniti podatke v katastru stavb?

Podatke v katastru stavb je treba spremeniti:

 • če ste na stavbi izvedli poseg, ki je spremenil tloris, višino ali število etaž stavbe oz. dela stavbe (npr. če ste stavbo ali del stavbe porušili, ste prizidali nov prizidek, …),
 • kadar delite ali združujete stanovanja oz. prostore stanovanj v večstanovanjski stavbi,
 • kadar želite pridobiti del skupnih prostorov v večstanovanjski stavbi,
 • kadar pride do preštevilčenja stavb oz. njenih delov,
 • po združitvi ali delitvi stavb oz. njenih delov,
 • če ugotovite, da površine delov stavb niso ustrezne.

Zakaj spremeniti podatke v katastru stavb?

Podatke v katastru stavb je treba spremeniti, da boste lahko:

 • uredili etažno lastnino v večstanovanjski stavbi
 • vpisali svojo lastnino v zemljiško knjigo in dokazovali svoje lastništvo,
 • z vašo nepremičnino sklepali pravne posle, kot je prodaja, nakup, menjava ali hipotekarni kredit,
 • bodo podatki v katastru stavb in registru nepremičnin izražali dejansko stanje vaše nepremičnine in bo posplošena tržna vrednost nepremičnine čimbolj realna.

Kdo lahko naroči spremembo podatkov v katastru stavb?

Spremembo podatkov v katastru stavb lahko naroči lastnik parcele, lastnik stavbe ali dela stavbe, imetnik stavbne pravice ali upravnik stavbe v okviru svojih pristojnosti in pooblastil. Če je stavba vpisana v kataster stavb in na njej ni vzpostavljene etažne lastnine oz. če v zemljiško knjigo ni vpisana stavba, zgrajena na podlagi stavbne pravice, je vlagatelj zahteve lastnik parcele, s katero je stavba povezana. Zahtevo za spremembo podatkov v katastru stavb mora vložiti najpozneje v 30 dneh po izvedenih spremembah.

Postopek izbrisa stavbe ali dela stavbe se uvede na zahtevo lastnika parcele, na kateri je stala stavba, lastnika stavbe ali dela stavbe, državnega organa, lokalne skupnosti ali po uradni dolžnosti.

Če geodetska uprava ugotovi, da so na stavbi ali delu stavbe nastale spremembe, za katere bi lastnik stavbe ali dela stavbe, imetnik stavbne pravice ali upravnik stavbe moral vložiti zahtevo za spremembo podatkov katastra stavb, pa tega ni storil, pozove lastnika stavbe ali dela stavbe, imetnika stavbne pravice ali upravnika stavbe, da v treh mesecih vloži zahtevo za spremembo podatkov katastra stavb. Če tega v določenem roku ne stori, geodetska uprava vloži prijavo prekrškovnemu organu, geodetska uprava pa sama izdela elaborat spremembe podatkov katastra stavb in spremembe vpiše v kataster stavb po uradni dolžnosti.

Kdo so stranke v postopku spremembe podatkov v katastru stavb?

Stranke v postopku spremembe podatkov v katastru stavb so lastnik stavbe ali dela stavbe, imetnik stavbne pravice ali upravnik stavbe.

Če na stavbi ni vzpostavljene etažne lastnine in je stavba vpisana v kataster stavb, so stranke lastniki parcele, s katero je stavba povezana. Za stavbo, zgrajeno na podlagi stavbne pravice, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, so stranke lastniki parcele, s katero je stavba povezana. V obeh primerih je podatek o lastniku parcele vpisan na vseh delih stavbe v katastru stavb.

Kako poteka sprememba podatkov v katastru stavb?

 1. Uvodni razgovor z naročnikom in pregled obstoječe dokumentacije glede na želje naročnika,
 2. zajem podatkov na terenu (izmera),
 3. izdelava elaborata spremembe podatkov katastra stavb,
 4. vložitev zahteve za evidentiranje spremembe podatkov v katastru stavb,
 5. spremljanje reševanja zahteve.

Kdaj je sprememba podatkov v katastru stavb zaključena?

Sprememba podatkov v katastru stavb je zaključena z upravno odločbo o vpisu spremembe podatkov v katastru stavb, ki jo izda geodetska uprava in vpiše spremenjene podatke v kataster stavb. O tem obvesti vlagatelja zahteve, lastnike zemljišča, lastnike stavbe in sodišče, ki vodi zemljiško knjigo.

Pohorska cesta 15, 2380 Slovenj Gradec
pon - pet: 7:00-15:00

© 2020 Geomeritve d.o.o. Vse pravice pridržane | Izdelava: TrueCAD d.o.o.
politika zasebnosti | o piškotkih