Geodetski načrt

Kaj je geodetski načrt?

Geodetski načrt je ena najosnovnejših geodetskih storitev. Projektantom predstavlja osnovo za pripravo projektne dokumentacije in izdelavo prostorskih aktov, ki sta osnova za načrtovanje posegov v prostor. V pomanjšanem merilu in v skladu s topografskim ključem prikazuje zemeljsko površje z njegovimi pojavi in fizičnimi objekti na njegovi površini.

Kdaj potrebujem geodetski načrt?

Pri pripravi projektne dokumentacije za graditev objekta: Storitev se izvede pred nameravano gradnjo in služi kot osnova za projektiranje posegov v prostor. Je eden od potrebnih načrtov za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Pri pridobitvi uporabnega dovoljenja: Geodetski načrt novega stanja zemljišča se izvede po končani gradnji in prikazuje dejansko stanje novogradnje in je ena od obveznih prilog pri izdaji uporabnega dovoljenja.

Za pripravo lokacijskega načrta: S katerim se določijo urbanistične in krajinske rešitve predvidene prostorske ureditve, določijo lokacijski in tehnični pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo objektov ter določijo drugi pogoji, zahteve in ukrepi za izvedbo načrtovane prostorske ureditve. Podlaga za njihovo pripravo je geodetski načrt.

Pri legalizaciji objekta: Legalizacija je potrebna v primeru prodaje, nakupa, nadzidav in dozidav objektov brez gradbenega in uporabnega dovoljenja. Geodetski načrt z posnetim dejanskim stanjem na terenu služi kot osnova projektantom pri nadaljnjem postopku legalizacije.

Postopek

Pri naročilu naročnik posreduje podatke o parceli, lokaciji nameravane gradnje, namenu geodetskega načrta in svoje podatke. Dodatno se dogovori o vsebini geodetskega načrta glede na potrebe naročnikovega izbranega projektanta.

Nato sledi terenska izmera, ki obsega območje oddaljenosti 25 metrov od skrajnih stranic predvidenega ali obstoječega objekta . Izmerijo se vsi fizični objekti nad in pod površjem (stavbe, ograje, gradbeno inženirski objekti, ceste, …), relief, rabe zemljišč, vode ipd.

Geodetski načrt se obdela in grafično izriše v pisarni. Končni izdelek predstavljata:

Grafični prikaz načrta, vsebuje prikaz posnetega stanja v naravi z dodanimi vodi gospodarske javne infrastrukture in stanjem zemljiškega katastra.

Certifikat je obvezna sestavina vsakega geodetskega načrta, ki ga potrdi pooblaščeni inženir geodetske stroke. Vsebuje podatke o naročniku, namenu uporabe načrta, vsebini načrta in kakovosti posameznih sestavin. S podpisom in žigom pooblaščeni inženir jamči, da je geodetski načrt izdelan v skladu s pravili geodetske stroke in zahtevami naročnika.

Na koncu se obvesti naročnika in se mu posreduje geodetski načrt v digitalni in fizični obliki v treh izvodih.

Pohorska cesta 15, 2380 Slovenj Gradec
pon - pet: 7:00-15:00

© 2020 Geomeritve d.o.o. Vse pravice pridržane | Izdelava: TrueCAD d.o.o.
politika zasebnosti | o piškotkih