Označitev meje

Na zahtevo lastnika se v naravi na podlagi podatkov zemljiškega katastra z mejniki označi urejena meja. O označitvi meje se izdela tehnično poročilo.