Kataster gospodarske javne infrastrukture

V zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture se vodijo podatki o objektih gospodarske javne infrastrukture, ki so v lasti države (državne ceste, vodna infrastruktura…); občin (vodovod, kanalizacija, odlagališča odpadkov…) ali privatnih družb (kabelska omrežja, telekomunikacijske naprave in omrežja…).
Geodetsko podjetje na zahtevo naročnika izdela elaborat za vpis objektov gospodarske javne infrastrukture v zbirni kataster.