Geodetski načrt

Geodetski načrt je sestavljen iz dveh delov in sicer grafičnega dela in pripadajočega certifikata. V grafičnem delu se prikažejo fizične strukture in pojavi na zemeljskem površju, nad in pod njim v pomanjšanem merilu po kartografskih pravilih. Vsebuje podatke o reliefu, vodah, stavbah, zemljiških parcelah, itn.. Sestavni del geodetskega načrta pa je tudi certifikat, brez katerega geodetski načrt ni uporaben. Geodetski načrt se izdela za različne namene: pridobitev gradbene dokumentacije, posnetek izvedenega stanja, tehnični pregledi, itn.