Evidentiranje spremembe vrste rabe, katastrske kulture in katastrskega razreda

Geodetska uprava vodi v zemljiškem katastru še pet let po uveljavitvi Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/2006 in 65/2007 – Odločba US) – t.j. do dne 24. 5. 2011, podatke o:
  • vrstah rabe zemljišč: katastrske kulture, zemljišča pod gradbenimi objekti razen za zemljišča pod stavbami, zelene površine in nerodovitna zemljišča;
  • katastrskih kulturah: njive, vrtovi, plantažni sadovnjaki, ekstenzivni sadovnjaki, vinogradi, travniki, barjanski travniki, pašniki, gozdovi, trstičja, hmeljišča in gozdne plantaže;
  • katastrskih razredih za katastrske kulture.
Zahtevo za evidentiranje spremembe vrste rabe, katastrske kulture in katastrskega razreda lahko vloži lastnik zemljišča. Za zemljišča pod objekti, ki so grajeno javno dobro, se lahko sprememba podatkov o vrsti rabe, katastrski kulturi in katastrskem razredu evidentira tudi na zahtevo upravljavca grajenega javnega dobra.
Podlaga za evidentiranje spremembe vrste rabe, katastrske kulture in katastrskega razreda je elaborat spremembe vrste rabe, katastrske kulture in katastrskega razreda, ki ga v okviru geodetske storitve izdela geodetsko podjetje. Strokovna dela v zvezi s katastrsko klasifikacijo kmetijskih zemljišč in gozdov lahko izvaja kmetijski ali gozdarski strokovnjak z ustrezno izobrazbo in s pooblastilom predstojnika geodetske uprave.
Geodetska uprava vpiše spremembe podatkov o vrsti rabe, katastrski kulturi in katastrskem razredu v evidenco zemljiškega katastra, ter o tem obvesti vlagatelja zahteve in sodišče, ki vodi zemljiško knjigo.